מדיניות ותנאי שימוש

מדיניות פרטיות:

 • המשתמש באתר ו/או במתקן מודע לכך כי פרטיו ופרטי המטופלים במידה והוזנו, מועברים בין היתר לצד שלישי לצרכי ניהול האתר, שיווק וניהול יומן ההזמנות.

 • המשתמש באתר ו/או במתקן מודע לסיכון דליפת המידע בשמירת פרטיו באופן מקוון ומוותר מראש על כל טענה, תביעה או דרישה מכן מין וסוג שהוא כלפי זיגמונד קליניקות בוטיק ו/או פרס רכב השפלה בע"מ.

 • המשתמש באתר ו/או במתקן מאשר שימוש בכלי איסוף מידע לרבות Cookie.

 • השימוש באתר ו/או במתקן מהווה הסכמה לקבל מפרס רכב השפלה על כל שמותיה המסחריים וחברותיה הקשורות, כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה וכן דברי פרסומת, באמצעות הדואר האלקטרוני ומסרון לטלפון נייד. הנני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד פרס רכב השפלה ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר השירותי ו/או הפרסומי האמור באמצעות דוא"ל, מסרון ו/או בכל דרך אחרת. ידוע לי, כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל לרבות דבר פרסומת, באמצעות המייל ו/או מסרון, עליי לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: roy@toyota-press.co.il

 • המקום מתועד בעזרת מצלמות אבטחה. השימוש במקום ובאתר מהווה את הסכמתי לשימוש בצילומים בכל מקרה שיראה לנכון על ידי החברה.

 

 תקנון: 

התקנות רשום בלשון זכר, אך תקף לכל מגדר שהוא.

זיגמונד – קליניקות בוטיק (להלן המשכיר/החברה) הינה שם מסחרי של אחד מתחומי פעילותה של חברת פרס רכב השפלה בע"מ.

עיסוקה העיקרי של החברה הוא השכרת חדרים/חללי עבודה לשוכרי משנה הן על בסיס מזדמן והן על בסיס קבוע.

בשימוש בכל אחד ממתקני החברה/אתרי האינטרנט והמדיות השונות הנך מצהיר כי קראת את מלוא תנאי השימוש, הבנת אותם ותנהג על פיהם. השימוש במתקני החברה ו/או האתרים והמדיות השונות יעשה רק במידה וחתמת ואישרת את תנאי השימוש במלואם.

המזמין/משתמש במתקן, מצהיר כי בדק את המקום ומצאו מתאים לצרכיו ולא תהיה לו כל טענה של אי התאמה המשכיר.

מטרת השכירות היא לצורך טיפולי מקצועות הרפואה והבריאות, לטיפולי שיחה, הרצאות וסדנאות.

בין השוכר/המזמין לבין זיגמונד קליניקות בוטיק/פרס רכב השפלה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

זיגמונד קליניקות בוטיק אינה אחראית בשום אופן לפעילות המתרחשת בחדרים, במתחם ובין המטפל ללקוחותיו או לכל אדם אחר.

השוכר/משתמש ישפה את המשכיר בגין כל תביעה שתוגש על ידי  לקוחותיו ו/או גורמים הקשורים בו.

חבות ביטוחית:

השוכר ישפה ויפצה את המשכיר בכל תביעה שתהה נגד המשכיר בגין שימוש במושכר או בגין תביעה/נזק לצד ג'

במידה ותהיה תביעה ו/או דרישה מצד ג הקשור לשוכר, השוכר ישפה ויפצה את המשכיר בכל תביעה שתהה נגד המשכיר

סמכות שיפוטית:

השוכר/מזמין מסכים בזאת כי כל מחלוקות שתתגלע בין הצדדים, תדון תחת סמכות השיפוט של החוק הישראלי בבית המשפט בתל אביב.

 

כללים ותנאי שימוש

כניסה למתחם/לחדר:

 • על המזמין/המשתמש לדייק בזמני השימוש.

 • עזיבת החדר תתבצע 5 דקות לפני תום שעת השימוש האחרונה של אותו שימוש.

 • לכל מזמין קוד אישי לדלת. קוד זה ישמש אך ורק אותו ואת לקוחותיו במועדי השימוש אותם הזמין. חל איסור על שימוש בקוד זה שלא במסגרת מועדי השימוש ואין להעביר קוד זה לאחר.
   

שימוש בחדר/מתקן:

 • יש לשמור על שקט

 • יש לשמור על ניקיון החדר והמקום

 • אין להדליק אש לרבות נרות/קטורת וכד

חל איסור חמור על עישון במקום ובחצר.
 

עזיבת החדר/המתחם:

 • יש להשאיר את החדר בדיוק כפי שקיבלת אותו – נקי ומסודר.

 • יש להחזיר את כל הציוד שהיה בשימוש למקומו.

 • יש לכבות את האורות בחדר.

 • נא לוודא כי דלת המתחם הראשית סגורה ונעולה

 • עם פינוי החדר, דלתו תושאר פתוחה על מנת שהשוכר הבא ידע כי החדר פנוי.

 • יש לשטוף את הכלים (כוסות וכד') בצורה יסודית במים וסבון ולהניחם במייבש הכלים

שמירה על פרטיות:

 • אין להיכנס לחדר ואין לפתוח דלת של חדר שלא הוזמן על ידך במועדים שלא הוזמנו – אנא הכנסו רק לחדר שהזמנתם ובמועדים אותם הזמנתם.

 • על השוכר לידע את לקוחותיו במועדים, במספר החדר בו יקבל אותם ובכללי ההתנהגות במקום.

 • לקוחות השוכר לא יכנסו באופן עצמאי לחדר - על השוכר לאסוף את לקוחותיו מחדר ההמתנה.

   

הזמנת חדר ורכישת שעות:

 • הזמנת החדר והתשלום מתבצעים בעזרת אתר חיצוני בו נשמרים פרטי המזמין.

 • ניתן לרכוש כרטיסיה הכוללת מספר מוגבל של שעות לניצול על בסיס מקום פנוי.

 • שריון הזמנת חדר על בסיס מקום פנוי – עד חודש מראש

 • שריון הזמנה במועדים קבועים – לפי מגבלת השעות בכרטיסיה ובתיאום מול צוות זיגמונד

 • ניתן לבטל עסקת רכישת כרטיסיה עד 14 יום מראש ובלבד שלא נעשה כל שימוש בכרטיסיה. כרטיסיה שנעשה בה שימוש – הכסף לא יוחזר.

 • ניתן לבטל הזמנת חדר שנעשתה משעות צבורות בכרטיסיה עד 24 שעות לפני מועד הכניסה. השעה שבוטלה תחזור לצבר השעות בכרטיסיה

 • ניתן לממש כרטיסיה עד לשנה מיום הרכישה

 • הכרטיסיה אישית ולא ניתנת להעברה

 • זיגמונד רשאית לשנות או לבטל הזמנה בכפוף להודעה מראש למזמין

 • המזמין מודע לכך שיתכן ולא יהיו מועדים פנויים למימוש השעות הצבורות.
   

ציוד ורכוש פרטי:

 • החברה מספקת מקומות אחסון לציוד אישי בגודל ובכמות סבירים אך אינה חייבת לספק אותם. מקומות האחסון הינם ציבוריים ופתוחים לכל המשתמשים ללא אפשרות נעילה. המשתמש/השוכר מודע לסיכונים הכרוכים באחסון ציוד בשטח ציבורי שאינו מאובטח ולא יבוא בכל טענה לחברה.

 • החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל ציוד פרטי הן של השוכר והן של צד ג' הקשור אליו, המצוי ו/או מאוחסן בשטח המושכר או בשטחים הציבוריים. הציוד האישי הינו באחריותו הבלעדית של בעליו לרבות לנזק שיגרם לציוד ו/או למשתמש בו ו/או לכל גורם אחר שינזק ממנו לרבות לציוד השייך לכל גורם הקשור לשוכר.

 • החברה מספקת מקומות אחסון לציוד אישי הן לשוכרים והן לקשורים אליהם ואינה אחראית על הציוד בשום אופן. החברה לא תישא בכל פיצוי/שיפוי לרבות כספי.

 • על השוכר לידע את לקוחותיו/הגורמים הקשורים בו בסיכונים הקשורים באחסון ובשימוש ברכושם במושכר ובשטחים הציבוריים.

כללי:

 • יש לידע את צוות זיגמונד בכל בעיה – שוכר שלא פינה בזמן, ניקיון, תחזוקה, חוסר בחומרים או ציוד, שמירה על כללי התנהגות וכד'. אנו נעשה ככל יכולתנו לטפל בנושא במהירות. ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון 073-2707080 או דרך "יצירת קשר" באתר.

 • מחובתו של השוכר להתעדכן בכללי השימוש לפני כל כניסה למתחם/שימוש באתר/הזמנה. המשכיר רשאי לעדכן את כללי השימוש מבלי לתת כל התראה או אזכור.

 • המשכיר רשאי לבטל כל הזמנה ו/או רכישה מכל סיבה שהיא לאחר הודעה מוקדמת של 48 שעות לפני תחילת השכירות.

 • מעת לעת מבוצעות במקום עבודות תחזוקה העשויות להשבית חלק מהמתחם ו/או מהשרותים. זיגמונד קליניקות בוטיק לא תישא בכל אחריות בגין נזקים הן לשוכר והן ללקוחותיו.

 • משום שהמקום נעזר באמצעים טכנולוגים לניהולו, עשויות להתרחש תקלות שישביתו חלק מהשרותים או את כולם. למזמין לא ינתן פיצוי כספי או פיצוי אחר בגין ההשבתה ו/או נזק כתוצאה ממנה.

 • צוות הקליניקה ראשי לחסום/לבטל את קוד הכניסה לדלת ללא התראה מראש.

אי עמידה בכללים:

 • בגין אי עמידה במועד הפינוי, יחויב השוכר בסכום מינימלי של 2 שעות נוספות בתעריף מקסימלי עבור כל שעת איחור מלאה או חלקית.

 • חדר מלוכלך/לא מסודר – יחול חיוב של 100 ₪ עבור שירותי ניקיון.

 • השוכר מאשר להשתמש בפרטי כרטיס האשראי שנתן או בכל אמצעי תשלום אחר לצורך תשלום עבור חריגה וכן עבור הפרת כללי השימוש ו/או גרימת נזק למקום.

 

הרשאה לחיוב כרטיס אשראי

 • בעצם מתן פרטי התשלום, הינני מאשר לזיגמונד קליניקות בוטיק לחייב את כרטיס האשראי שלי:

 • לצורך כל סוג של רכישה מזיגמונד קליניקות בוטיק\פרס רכב השפלה בע"מ

 • לקבל פרטים מחברת האשראי לצורך קבלת אישור לביצוע ההזמנה

 • להשתמש בכרטיס לחיוב בגין חריגה מתנאי השימוש במקום

 • אני מוותר מראש על כל טענה בגין אי הודעה מוקדמת בנוגע לחיוב כרטיס האשראי בשל חריגה מתנאי השימוש במקום.